دانش بنیان

توسعه و پایدار بودن تکنولوژیها و دانش بنیان بودن سیستم

کار تیمی

کار تیمی که عامل اصلی موفقیت می باشد سرلوحه کار این شرکت قرار گرفته است.

استانداردهای بین المللی

اجرای استانداردهای بین المللی در زمینه طراحی، ساخت و تولید و محیط زیست

مشتری مداری

ایجاد سازمانی با انگیزه و با هدف رضایتمندی مشتری

بومی سازی

بومی سازی یکی از اهداف بزرگ شرکت فاتح سازه می باشد.